ALLMÄNNA VILLKOR

De villkor som anges nedan är de "allmänna villkor" och som gäller alla uppdrag vid Wermlands Advokatbyrå HB
(nedan "Wermlands Advokatbyrå") om inget annat har överenskommits.

Tillsammans med de "allmänna reglerna" gäller även Sveriges advokatsamfunds vägledande
regler och god advokatsed.

1. Tillämpning och uppdragets omfattning 

Genom att anlita Wermlands Advokatbyrå har klienten samtyckt till dessa allmänna villkor.

 • 1.1 Wermlands Advokatbyrå lämnar endast rådgivning efter förhållandena i varje enskilt uppdrag.
  Rådgivningen lämnas efter den information som har presenterats för oss och de instruktioner som getts avseende uppdragets utförande och omfattning. Det är såldes inte möjlig för klienten att använda de råd och rekommendationer som Wermlands Advokatbyrå lämnar inom ramen för ett annat uppdrag än det specifika uppdragets som getts oss. Vi ansvarar inte för eventuell skada som uppkommer på grund av det.
 • 1.2 Vår rådgivning gäller endast svensk lag om inget annat har avtalats.
 • 1.3 Om vi inte avtalar annat, omfattar vår rådgivning i uppdraget inte rådgivning avseende skatt eller möjliga skattekonsekvenser.
 • 1.4 Vårt arbetsresultat och råd vi lämnat i uppdraget baserar sig bara på rättsläget vid tidpunkten det lämnades.
  Om vi inte avtalar annat åtar vi oss inte att uppdatera klienten om rättsläget förändras.


2. Identifiering av klient, information och sekretess

 • 2.1 Innan Wermlands advokatbyrå accepterar ett uppdrag är det som huvudregel vår lagstadgade skyldighet att kontrollera våra klienters identitet. Därutöver kan vi komma att behöva inhämta information om det tänkta uppdragets syfte. Av denna anledning kan vi komma att efterfråga identitetshandlingar samt övrig information och dokumentation för att kunna genomföra uppdraget. Vi kan också komma att inhämta information från externa källor för att bekräfta den information som klienten har lämnat. Den information och dokumentation vi inhämtar i samband men aktuella kontroller är vi skyldiga att behålla. Om klienten inte tillhandahåller den information och dokumentations som efterfrågas eller att Wermlands Advokatbyrå inte får eller kan inhämta den information och dokumentation som krävs för uppdraget kan vi enligt lag vara skyldiga att omedelbart avbryta uppdraget.
 • 2.2 Wermlands Advokatbyrå är enligt lag skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt och finansiering av terrorism till Polismyndigheten. Wermlands Advokatbyrå är vidare, enligt lag, förhindrade att underrätta klienten om misstankar eller anmälningar som har gjorts eller kommer att göras. Om misstankarna gäller penningtvätt eller finansiering av terrorism, är vi även skyldiga enligt lag att avböja eller frånträda uppdraget.
 • 2.3 Wermlands Advokatbyrå är enligt lag skyldiga att, i vissa fall, lämna information till berörd skattemyndighet om klientens momsregistreringnummer. Genom att anlita Wermlands Advokatbyrå samtycker klienten till att sådan information, när sådan skyldighet föreligger, lämnas till Skatteverket.
 • 2.4 Wermlands Advokatbyrå ansvarar ej för eventuell skada, varken direkt eller indirekt, som klienten orsakats i anledning av att Wermlands Advokatbyrå agerat i enlighet med de skyldigheter Wermlands Advokatbyrå uppfattat åligger byrån enligt punkterna 2.1, 2.2 och 2.3.
 • 2.5 Med hänsyn till tillämpliga regler om god advokatsed kan vi vara förhindrade att företräda en person eller företag i ett visst ärende om det föreligger en intressekonflikt i förhållande till en annan klient, s.k. jäv. Innan Wermlands Advokatbyrå åtar sig ärendet genomförs därför en kontroll i våra register för att utesluta att en intressekonflikt kan komma att uppstå. Mot ovanstående bakgrund kan vi därför vara tvungna att avböja eller frånträda ett uppdrag om intressekonflikt föreligger eller skulle kunna föreligga.
 • 2.6 Vi på Wermlands Advokatbyrå har tystnadsplikt likt som följer av rättegångsbalkens regler samt Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed. Vi kommer inte att röja klientinformation eller omständigheter som inte är offentliga om det inte sker i ett led i uppdragets utförande eller med klientens samtycke.

3. Personuppgifter

 • 3.1 Klienten ger Wermlands Advokatbyrå rätt att registrera och på andra sätt behandla dess personuppgifter, allt inom ramen för uppdragets utförande.


4. Arvode och fakturering

 • 4.1 Wermlands Advokatbyrås arvoden följer de bestämmelser som fastställs av Sveriges Advokatsamfund.
  Vårt arvode baserar sig på ett antal fastställda faktorer såsom bland annat, den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, det resultat som uppnåtts, den tid uppdraget tagit i anspråk, de värden som uppdraget rört, den eventuella risk uppdraget inneburit för oss samt den tidsram som gällt för utförandet av uppdraget. Utöver dessa faktorer, enligt ovan, kan kostnader för resor och andra utgifter debiteras. Inom ramen för uppdraget kan vi även komma att göra vissa utlägg för begränsade utgifter för Er räkning, dessa utlägg debiteras normalt i efterskott. Vi även komma att begära förskott för betalning av utgifter alternativt vidarebefordra en faktura till er för betalning.
 • 4.2 Under vissa uppdrag, som vi bedömer kommer att pågå under en längre tid, kan vi komma att begära fakturering á conto av vårt arvode. I dessa fall utställs, under pågående uppdrag, en eller flera fakturor (á conto). Vid fakturering á conto kommer vi vid vår slutfaktura att ange det totala arvodet samt de belopp som ni erlagt á conto.
 • 4.3 I vissa fall kommer vi att begära förskott innan vi påbörjar vårt uppdrag. Erlagt förskott kommer sedan av regleras kommande faktura/fakturor avseende upparbetat arvode. Vårt totala arvode kan komma att bli högre eller lägre än förskottsbetalningen.
 • 4.4 Om ett ärende har avgjorts i rättegång och arvodet för det av oss nedlagda arbetet uppgår till ett högre belopp än vad klienten tillerkänts i dom eller beslut, förbehåller vi oss rätten att fakturera klienten det återstående beloppet för nedlagt arbete.
 • 4.5 Om klienten har rätt till ersättning ur försäkring, såsom rättsskydd, har klienten slutligt betalningsansvar gentemot Wermlands Advokatbyrå för arvode som överstiger den ersättning som försäkringsbolaget beviljar.
 • 4.6 Klient som vill utnyttja rättsskydd ska meddela Wermlands Advokatbyrå detta när uppdraget påbörjas.
 • 4.7 Om inget annat avtalas med klienten förfaller våra fakturor till betalning 10 dagar efter fakturadatumet.
 • 4.8 Våra fakturor kommer att adresseras till klientens uppgiva adress vid ärendets registrering om inget annat har avtalats. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen på utestående belopp från förfallodagen till dess betalning är mottagen. 

5. Ansvarsbegränsningar

 • 5.1 Wermlands Advokatbyrå ansvar för skada som ni vållats till följd av fel, försummelse eller avtalsbrott från vår sida vid uppdragets utförande uppgår till maximalt tremiljoner (3 000 0000) kronor. Advokatbyråns ansvar ska reduceras med det belopp klienten är berättigad att erhålla ur försäkring som klienten har tecknat, eller försäkring som har tecknats för klienten, samt med hänsyn till avtal eller skadeslöshetsförbindelse som minskar klientens faktiska skada.
 • 5.2 Wermlands Advokatbyrå ansvarar inte för utebliven produktion, vinst eller någon form av indirekt skada, förlust, följdskada eller förlustskada. Wermlands Advokatbyrå ansvarar inte heller för ansvar mot tredje man på grund av klientens användning av dokument eller annan rådgivning från Wermlands Advokatbyrå.

6. Utomstående rådgivare

 • 6.1 Ett ärende kan komma att kräva andra rådgivare eller konsulter som biträde i specifika delar. Wermlands Advokatbyrå kan, när så efterfrågas, biträde med att identifiera, informera och instruera sådana rådgivare att utföra vissa uppdrag för klientens räkning. Wermlands Advokatbyrå tar dock inget ansvar för de råd och tjänster sådana rådgivare tillhandahåller. Om inget annat avtalas med Wermlands Advokatbyrå är det klientens ansvar att betala sådana rådgivares arvoden samt i förekommande fall utlägg och deras fakturor kommer såldes adresseras direkt till klienten.


7. Kommunikation

 • 7.1 Wermlands Advokatbyrå kommunicerar med klienter och andra som är involverade i våra uppdrag genom e-post. Detta kan innebära risker ur säkerhet- och  sekretessynpunkt och Wermlands Advokatbyrå påtar sig inget ansvar för detta. Om klienten inte vill att kommunikationen ska ske via e-post måste klienten meddela oss detta.

 • 7.2 Wermlands Advokatbyrås spam- och virusfilter kan ibland filtrera bort viss e-post. Klient bör därför följa upp viktig e-post med ett telefonsamtal eller begära bekräftelse på  mottagandet.


8. Marknadsföring, upphovsrätt och hantering av handlingar

 • 8.1 Samtliga immateriella rättigheter som är att hänföra till resultatet av advokatbyråns arbete tillhör Wermlands Advokatbyrå. Klienten har rätt att använda resultatet av vårt arbete för det ändamål för vilket det tillhandahållits. Såvida inget annat avtalats får klienten inte sprida eller använda resultatet i marknadsföringssyfte.
 • 8.2 Under pågående uppdrag lagrar Wermlands Advokatbyrå både arbetsdokument, arbetsresultat och relevanta dokument för uppdraget elektroniskt om inte annat följer av lag. Handlingar arkiveras vid Wermlands Advokatbyrå under den period som följer av lag och god advokatsed. Om inget annat avtalats kommer Wermlands Advokatbyrå, vid avslutat ärende, att överlämna samtliga originalhandlingar till klienten när ett uppdrag är slutfört. Det står Wermlands Advokatbyrå fritt att välja, i de ärenden det finns fler än en klient, vilken av klienterna originalhandlingarna utlämnas till. Wermlands Advokatbyrå behåller en kopia av originalet för arkivering.


9. Klagomål

 • 9.1 Det är mycket viktigt för oss på Wermlands Advokatbyrå att våra klinter är nöjda med våra tjänster och att vi uppfyller dess förväntningar. Om du som klient på något sätt är missnöjd ber vi dig att kontakta ärendeansvarig advokat så snart som möjligt. Om klient vill rikta krav mot Wermlands Advokatbyrå få kravet inte framställas senare än (12) tolv månader efter det senare av

(i) den dag de aktuella omständigheterna blev kända för klienten och efter att klienten företagit rimligaefterforskningar eller, 

(ii) den dag då sista fakturan utställdes för uppdraget som kravet avser.

 • 9.2 Tvist som uppstår i anledning av dessa allmänna villkor eller frågor som rör Wermlands Advokatbyrås uppdrag för klient ska slutligt avgöras genom skiljeförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) för juridiska personer. Sätet för skiljeförfarandet ska vara Karlstad och språket för förfarandet ska vara svenska. För det fall att tvisten gäller fysisk person ska ärendet avgöras vid allmän domstol.
 • 9.3 Skiljeförfarandet omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet samt det beslut eller skiljedom som sedan meddelas i anledning av förfarandet.
 • 9.4 Wermlands Advokatbyrå har alltid rätt att väcka talas mot klient gällande förfallna fodringar genom ansökan om betalningsföreläggande eller genom att väcka talan vid allmän domstol.
 • 9.5 Klient som är konsument har under vissa förutsättningar möjlighet att vända sig till Sveriges Advokatsamfunds konsumenttvistnämnd för att få arvodestvister eller andra ekonomiska krav mot Wermlands Advokatbyrå prövade. För vidare information se; adokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden.


VÄXELNS ÖPPETTIDER

Mån-Fre kl. 8.0-16.00
Lunchstängt kl. 12.00-13.00
Tel. 054 - 85 00 50

ADRESS / MAIL

Fredsgatan 3A, 652 25 Karlstad info@wermlandsadvokat.se

Bankgiro 439-4999
Org.nr. 969773-9820