RÄTTSOMRÅDEN

FÖRETAGARE

Allt som rör ditt företag från förvärv och drift till försäljning och avveckling. Bolagsbildningar, aktieägaravtal, företagsöverlåtelser och samarbeten inom ramen för olika bolagsformer.

FASTIGHETSJURIDIK

Köp, försäljning, tillstånds - och nyttjandefrågor av fastigheter. Vi arbetar även med kommersiell hyresrätt och bostadshyresrätt, arrenderätt, bostadsrätt, tomträtt och entreprenadrätt. Vi biträder i frågor angående fel i fastighet.

OBESTÅNDSRÄTT

Rådgivning vid obestånd.

Vi har stor erfarenhet som konkursförvaltare och företagsrekonstruktör.

TVISTELÖSNING

Vi arbetar som ditt ombud oavsett om det sker genom rättegång i allmän domstol, i ett skiljeförfarande eller på annat sätt.

FAMILJE- OCH ARVSRÄTT

Allt som rör frågor om äktenskaps- och sambojuridik, dödsbo, arv samt vårdnadsmål.

STRAFFRÄTT

Är du misstänkt för brott eller utsatt för brott - vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn.

SOCIALRÄTT

Vi arbetar som ditt offentliga biträde i ärende gällande:
LVU (Lag om vård av unga)
LVM (Lag om vård av missbrukare)
LPT (Lag om psykiatrisk tvångsvård)
LRV (Lag om rättspsykiatrisk vård)


KONSUMENTTVISTNÄMNDEN

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
är en nämnd för alternativ tvistelösning som
prövar arvodestvister eller andra ekonomiska
krav mellan konsument och advokat
eller advokatbyrå.

ALLMÄNNA VILLKOR

För alla uppdrag vid Wermlands Advokatbyrå gäller våra allmänna villkor, om inget annat överenskommits, som du kan läsa mer om här.
Utöver advokatbyrås allmänna villkor gäller Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed för advokatbyråns alla uppdrag.


VÄXELNS ÖPPETTIDER

Mån-Fre kl. 8.00-16.00
Lunchstängt kl. 12.00-13.00
Tel. 054 - 85 00 50

ADRESS / MAIL

Drottninggatan 20, 652 25 Karlstad

info@wermlandsadvokat.se


Bankgiro 439-4999
Org.nr. 969773-9820